SATELLITE SYSTEMS

 

 

Uydu.jpg (336565 bytes)    anten.JPG (471973 bytes)